Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGSOL Spółka Jawna Wróbel Z. Wielgus A w zakresie danych osobowych klientów

Szanowny kliencie

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGSOL Spółka Jawna Wróbel Z. Wielgus A (dalej: AGSOL Sp.j.), adres: ul. Wójczańska 17, 28-133 Pacanów

2. Kontakt do AGSOL Sp.j. w sprawie przetwarzania danych osobowych:
mail: biuro@agsol.pl
adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGSOL Spółka Jawna Wróbel Z. Wielgus A, adres: ul. Wójczańska 17, 28-133 Pacanów

3. Źródło, z którego AGSOL Sp.j. ma Twoje dane?
Agsol Sp.j. otrzymuje Twoje dane:
podczas zawierania i wykonywania z Tobą umowy (najczęściej umowy sprzedaży),
podczas składania przez Ciebie zapytania osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie,
podczas Twojego pobytu na terenie siedziby Agsol Sp.j. (w zakresie Twojego wizerunku, który może zostać utrwalony w związku z monitoringiem terenu)

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Agsol Sp.j.?
Przetwarzanie danych osobowych przez Agsol Sp.j. jest niezbędne w niżej opisanych celach:
wykonania zawartej z Tobą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
prawnie uzasadnionego interesu Agsol Sp.j. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanego z:
– zapewnieniem bezpieczeństwa klientów i mienia znajdującego się na terenie siedziby,
– zapewnieniem obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– monitorowania Twojej aktywności w relacjach z nami,
– kontaktowania się z Tobą w celach dozwolonych działań marketingowych,

5. Czy masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Jeżeli Agsol Sp.j. zwróci się do Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to w każdej chwili będziesz mógł cofnąć tę zgodę w zakresie tych danych, które Agsol Sp.j. przetwarza wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez Agsol Sp.j. Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy Agsol (w zakresie Twojego wizerunku utrwalonego na monitoringu, obsługi płatności) lub w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, dlatego też w zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celu wykonania umowy, Agsol sp.j. nie będzie zobligowana do uwzględnienia Twojego wniosku.

6. Jaki jest czas przetwarzania przez Agsol Sp.j. Twoich danych osobowych?
AGSOL Sp.j. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie ustaną obowiązki Agsol wynikające z zawartej z Tobą umowy lub z przepisów prawa lub dopóki nie minie termin przedawnienia Twoich roszczeń w stosunku do Agsol Sp.j. oraz roszczeń Agsol Sp.j. do Ciebie.

7. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Jeżeli zawierasz z Agsol Sp.j. umowę w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą, nie musisz nam podawać Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak zażądasz wystawienia faktury, wymagamy od Ciebie podania następujących danych:
imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania
NIP
Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

Jeżeli zakupujesz u nas węgiel wymagamy podania następujących danych osobowych:
imię i nazwisko,
PESEL
nr dowodu osobistego
adres zamieszkania
Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

Jeżeli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą, wymagamy od Ciebie podania danych identyfikujących twoją firmę celem wystawienia faktury. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

Jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę, informację o produktach możemy wymagać od Ciebie podania imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych, np. adres, numer telefonu, mail.
Podanie tych danych jest dobrowolne.

8. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Agsol Sp.j. w celu:
1. świadczenia usług informatycznych (np. hosting, utrzymanie systemów informatycznych),
2. świadczenia usług księgowych, rachunkowych, prawnych, archiwizacyjnych.
3. świadczenia usług marketingowych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie,
w sposób wpływający na Twoje prawa?
Agsol Sp.j. nie podejmuje wobec Ciebie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w inny sposób na Ciebie wpływają.

10. Twoje uprawnienia wobec Agsol Sp.j. w zakresie przetwarzanych danych

Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z zastrzeżeniami opisanymi w pkt. 5 powyżej.
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Twoje dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.